Elveimnek érvényt, szavaimnak hitelt szerezni,
tetteimben következetesnek lenni


Célom Kalotaszeg érdekképviselete. Kalotaszeg érdekeinek érvényesítését, gazdasági és társadalmi fejlõdésének megerõsítését tartom tartom szem elõtt. Minden legitim eszközt a magyar kisebbség jogérvényesítésének szolgálatába akarom állítani, nem megfeledkezve természetesen a többségi lakosság sajátos gondjairól sem, mert ezáltal felvállalhatom minden Kolozs megyei állampolgár érdekképviseletét is.

A vidék, Kalotaszeg egyéni képviselõjeként társadalom- és természetbarát piacgazdaságot szeretnék ebben a régióban. A gazdaság pedig akkor lehet társadalombarát, ha kiegyensúlyozott életet biztosít és a családok lelki és testi jólétét szolgálja. A gazdaság akkor lehet természetbarát, ha mûködése során nem pusztítja felelõtlenül a természetet, nem éli föl a jövõben születendõ gyermekek életfeltételeit. Biztonságot akarok a mindennapokban, biztonságos megélhetést, biztonságos környezetet a jelenben és az elkövetkezõ évtizedekben.

1.    Kalotaszeg modernizálása

Az eddig elért eredmények megcáfolása nélkül, a megye általános és szektoriális fejlõdésében elért eredmények tudatában szükségesnek tartom, hogy rámutassak arra, hogy nem minden település részesült egyenlõ módon a fejlodés privilégiumában. Gondolok itt Bánffyhunyad zilált és egyenlõtlen gazdasági életére, Egeres, Magyarkapus, Tordaszentlászló, Körösfõ infrastruktúrális hiányosságaira, a régió mezõgazdasági életének alulfejlettségére.
Habár egyes települések – Szászfenes, Gyalu vagy Kisbács -  látványosan fejlõdtek az elmúlt 4 évben, nem szabad figyelmen kívûl hagyni azokat a vitális problémákat amelyeket a hirtelen és megalapozatlan kiépítés hozott magával. Nem szabad elfeledjük, hogy az említett községek infrastruktúrája egy szerényebb számú lakóközösség számára lett tervezve és kiépítve, ugyanakkor figyelembe kell venni az említett fejlõdés hatásait a mezõgazdasági élet alakulására. A mezõgazdasági területek leszûkülése mindenképp intenzív mezõgazdasági fejlõdést követel, ami természetszerüleg nagyobb befektetéseket igényel.

2.    Növekvõ gazdaság, kulturális és társadalmi fellendülés

A lakossággal és a helyi önkormányzatokkal fenntartott párbeszédnek köszönhetõen tisztában vagyok azzal, hogy a régió legsürgetõbb problémái a gazdásagi élet egyenlõtlen fejlettsége, az infrastruktúra hiánya és a mezõgazdaság alulfejlettsége. Bánffyhunyad – a régió egyetlen történelmi városa – súlyos gazdasági problémákkal küszködik. Megemlíteném itt a befektetések hiányát, a létezõ vállalkozások ingadozó pénzügyi helyzetét, illetve a munkanélküliség problémáit.
Megítélésem szerint, a jövõre nézve kiemelkedõ fontossággal bír a külföldi és itthoni befektetések kieszközölése, a versenyképesség növekedése és a szabad, egyéni kezdeményezés támogatása. Egy kiegyensúlyozott gazdasági élet alapfeltétele, Kalotaszeg fejlõdésének legfontosabb promotorja, a kis és középvállalkozások  létrehozása és fejlesztése, a vissza nem téritendõ kommunitáris finanszirozás lehívása és a vállalkozók támogatása az említett források lehívásában és felhasználásában.
Szükség van ugyanakkor a helyi igényeknek megfelelõen körvonalazott szociálpolitikára, a nyugdíjrendszer és a munkanélküliségi segély rendszerének megreformálására. A kormány jelenlegi, általános érvényû munkanélküliségi segély rendszere nem felel meg a helyi feltételeknek, míg Románia munkaerõhiányban szenved, addig Bánffyhunyadon és környékén jegyzik a megye legnagyobb munkanélküliségi rátáját. A helyi és végsoron a nemzeti problémák orvoslása érdekében fontosnak tartom a rendszer helyi feltételekhez történõ alakítását, megakadályozván ezáltal a munkanélküliség elterjedését.
Képviselõként mindig szem elõtt tartottam a román nyugdíjrendszer megreformálását, támogattam a Kormány, illetve képviselõtársaim minden olyan kezdeményezését amely a rendszer átalakítását, a nyugdíj növelését szolgálta. Ha Kalotaszeg lakói megbíznak e nemes feladattal, továbbra is harcolni fogok a nyugdíj, és különösképpen a mezõgazdaságban foglalkozók nyugdíjának emeléséért.

Különös fontossággal bír Kalotaszeg mezõgazdaságának fellendítése. E szektor foglalkoztatja a régió lakosságának mintegy 65 %-át. Tekintettel a régió természeti és mezõgazdasági adottságainkra, valamint az Európai Unió által felkínált sokréteg támogatási lehetõségre, a mezõgazdaság hozzájárulhat régiónk további fejlõdéséhez. Meghatározó szerepe van a gazdasági és társadalmi stabilitás megõrzésében, az idegenforgalom fellendítésében és nem utolsó sorban az élelmiszeripar kiépítésében és fejlõdésében.
Célkitûzéseim között szerepel a farmerek támogatása az uniós források lehívásában, illetve azok felhasználásában. Meglátásom szerint a rendelkezésünkre bocsátott támogatások felszippantásával hozzájárulhatunk a szektoriális munkatermelékenység és átlagbér emeléséhez, és ezáltal vonzóbbá tesszük a mez
õgazdasági tevékenységet fiataljaink számára, akik itthon is meg tudnak majd élni a mezõgazdasági tevékenységbõl.
Az általános fejl
õdés kieszközölése szempontjábl kulcsfontosságú az általános infrastruktúra kiépítése és állandó fejlesztése. Ezeknek a hiányoknak a kiküszöbölése végett a jövõre nézve fontosnak tartom: a települések közmûvesítését, újabb beruházások kieszközölését, az egész régiót átfogó ivóvíz - és szennyvíz-hálózatok, szenyvíztisztító állomások kiépítését és felújítását, és különös tekintettel a Bánffyhunyadot és a szomszédos településeket ellátó ivovízcsatorna újjáépítését, a kommunális hulladék osztályozott gyûjtését, újrahasznosítását és esetleges tárolásának megoldását. Szükség van egy átfogó gázcsatorna kiépítésére, ami lehetõvé tegye a gáz bevezetését Bánffyhunydra és a környezõ településekre.
Fontosnak tartom ugyanakkor: a régiót átszel
õ autópálya mihamarabbi átadását, az autópálya építésével járó károk mihamarabbi orvoslását, a régió településeit összekötõ modern úthálózat kiépítését,  esetleges körgyûrû építése Bánffyhunyadon, az idegenforgalomban érdekelt településekhez vezetõ utak reabilitálásét és karbantartásét Kalotaszentkirályon, Tordaszentlászlón, Gyalun vagy Körösfõn.
Szorgalmazni kell az önkormányzatok rendelkezésére alló, az infrastruktúra kiépítését célzó kommunitáris alapok lehívását, ami a kormány által kiutalt összegeket kiegészítve megteremti az infrastruktúrális fejl
õdés alapjait.
Az oktatás Romániában, megyénkben és Kalotaszegen is továbbra is több problémával küszködik, kezelésükre úgy kell törekednünk, hogy a megoldások helyi szintr
õl kiindulva a romániai és a kisebbségi oktatás változásait is elõsegítsék. Mint Európa Uniós tagállam törekednünk kell az iskolaépületek, kulturális létesítmények felújítására és karbantartására
Szükségesnek tartom a bánffyhunyadi korház reabilitálását, a vidéki orvosi rendel
õk felújítását és kellõ felszerelését.
Célkitûzésemnek tartom Kalotaszeg kultúrális örökségének védelmét, a helyi mûvel
õdési infrastruktúra, helyi kultúrotthonok, kiépítését, illetve fejlesztését, a különbözõ sportok ûzéséhez szükséges feltételek megteremtését. Együtt kívánok mûködni a helyi szinten létesített kultúrális egyesületekkel, mint például a Kalotaszeg Egyesület, a Kós Károly Egyesület.
Az általam kitûzött célok, mindnyájunk, magyarságunk megmaradását szorgalmazzák Az általános jólét mellet, a szül
õföldön való megmaradás és az emberhez méltó jövõ a célom.

3.    A fenntartható fejl
õdés feltételeinek megalapozása

A fenntartható fejl
õdés elérése érdekében integrált településfejlesztési tervekre kell „építenünk”, ezáltal minden polgármester és helyi tanács hatékonyabban tudja majd felhasználni a fejlesztési és felújítási pénzalapokat.
A magasabb színtû támogatás lehívás és a fenntartható fejl
õdés elérésének érdekében fontos megerõsítenünk a helyi önkormányzatok együttmûködését a vállalkozói szférával, az egyházakkal, a helyi alapítványokkal és civil szervezetekkel. Támogatni fogok minden olyan tevékenységet, illetve szervezetet, melynek célja a fenntartható fejlõdés. Ugyanakkor fontosnak találom az integrált hulladékgazdálkodási rendszereket kialakítását, a szelektív hulladékgyûjtés bátorítását, illetve az uniós követelményeknek megfelelõ hulladéklerakók és az ennek megfelelõ infrastruktúrák kiépítését, a zöldövezetek megtartását és újabb övezetek létrehozását, mert a természet és a táj kulturális örökségünk és hovatartozásunk jelképe.
Portréfilm
Parlamenti tevékenység
Kampány
Fényképek
Videók
KALOTASZEGI MUZSIKA
created by quantum design